HTML là gì - Giới thiệu về HTML

Ngày tạo: 2018-10-03 17:43:47

Ngày cập nhật: 2018-10-25 04:06:24

HTML là ngôn ngữ được sử dụng để tạo ra một trang web. Một website có thể sẽ chứa nhiều trang và mỗi trang được quy ra là một tài liệu HTML. Cha đẻ của HTML là Tim Berners-Lee, cũng là người khai sinh ra World Wide Web và chủ tịch của World Wide Web Consortium ( W3C – tổ chức thiết lập ra các chuẩn trên môi trường Internet ).

HTML là gì - Giới thiệu về HTML

  1. Mô tả về HTML
  2. Cấu trúc một đoạn HTML
  3. Dùng chương trình gì để tạo tập tin HTML
  4. HTML đóng vai trò gì trong Website

Mô tả về HTML

HTML là chữ viết tắt của cụm từ HyperText Markup Language ( dịch là Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản ) được sử dụng để tạo một trang web trên một website ( Website là gì? ) có thể sẽ chứa nhiều trang và mỗi trang được quy ra là một tập tin HTML. Cha đẻ của HTML là Tim Berners-Lee, cũng là người khai sinh ra World Wide Web và chủ tịch của World Wide Web Consortium (W3C – tổ chức thiết lập ra các chuẩn trên môi trường Internet).
Một tài liệu HTML được hình thành bởi các phần tử HTML, được quy định bằng các cặp thẻ ( tag ), các cặp thẻ này được bao bọc bởi một dấu ngoặc nhọn ( ví dụ <html> ) và thường là sẽ được khai báo thành một cặp, bao gồm thẻ mở và thẻ đóng ( ví dụ <strong></strong> ).
Các văn bản muốn được đánh dấu bằng HTML sẽ được khai báo bên trong cặp thẻ ( ví dụ <strong>Đây là chữ in đậm</strong> ). Nhưng một số thẻ đặc biệt lại không có thẻ đóng và dữ liệu được khai báo sẽ nằm trong các thuộc tính ( ví dụ như thẻ <img> ).
Một tập tin HTML sẽ bao gồm các phần tử HTML và được lưu lại dưới đuôi mở rộng là .html hoặc .htm.

Cấu trúc một đoạn HTML

Như mình đã nói ở trên, HTML sẽ được khai báo bằng các phần tử bởi các từ khóa. Nội dung nằm bên trong cặp từ khóa sẽ là nội dung bạn cần định dạng với HTML. Ví dụ dưới đây là một đoạn HTML khai báo một đoạn văn bản.

<p>Đây là một đoạn văn bản trong HTML.</p>

Ngoài ra, trong các thẻ còn có các thuộc tính, thuộc tính sẽ đặt bên trong thẻ mở đầu, mỗi thuộc tính sẽ có giá trị được đặt trong dấu ngoặc kép và cách nhau bởi dấu bằng ( = ) với tên thuộc tính. Ví dụ dưới đây là một thẻ có sử dụng thuộc tính.

<form action="http://tipskailler.com"> </form>

Một thẻ có thể sử dụng nhiều thuộc tính.

Dùng chương trình gì để tạo tập tin HTML?

HTML là một tập tin siêu văn bản nên bạn có thể dùng các chương trình soạn thảo văn bản không có chức năng định dạng văn bản để tạo ra một tập tin HTML. Trong Windows, bạn có thể dùng Notepad để tạo ra một tập tin HTML, còn trên Mac thì có thể dùng TextEdit và Vim trên các hệ điều hành Linux khác. Miễn là sau đó bạn phải lưu tập tin thành đuôi .html và sử dụng trình duyệt website để đọc nó.
Tuy nhiên Notepad lại quá đơn giản để sử dụng cho mục đích soạn thảo, thường thì các lập trình viên hiện nay đang dùng là phần mềm soạn thảo văn bản Sublime Text. Và mình cũng không bao giờ khuyến khích bạn sửa một tập tin HTML bất kỳ bằng chương trinh Notepad để tránh gặp các lỗi hiển thị ký tự tiếng Việt.

Dùng phần mềm soạn thảo Sublime Text để tạo trang HTML

HTML đóng vai trò gì trong website?

Như mình đã nói, HTML là một ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản nên nó sẽ có vai trò xây dựng cấu trúc siêu văn bản trên một website, hoặc khai báo các tập tin kỹ thuật số ( media ) như hình ảnh, video, nhạc.

HTML là gì

Điều đó không có nghĩa là chỉ sử dụng HTML để tạo ra một website mà HTML chỉ đóng một vai trò hình thành trên website. Ví dụ một website như Tipskailler.com sẽ được hình thành bởi:

  • HTML – Xây dựng cấu trúc và định dạng các siêu văn bản.
  • CSS ( CSS là gì? )– Định dạng các siêu văn bản dạng thô tạo ra từ HTML thành một bố cục website, có màu sắc, ảnh nền,….
  • Javascript – Tạo ra các sự kiện tương tác với hành vi của người dùng ( ví dụ nhấp vào ảnh trên nó sẽ có hiệu ứng phóng to ).
  • PHP ( PHP là gì? ) – Ngôn ngữ lập trình để xử lý và trao đổi dữ liệu giữa máy chủ đến trình duyệt ( ví dụ như các bài viết sẽ được lưu trong máy chủ ).
  • MySQL – Hệ quản trị cơ sở dữ liệu truy vấn có cấu trúc ( SQL – ví dụ như các bài viết sẽ được lưu lại với dạng dữ liệu SQL ).

Nhưng ở đây, tạm thời bạn chỉ cần quan tâm đến HTML mà thôi. Dễ hiểu hơn, bạn hãy nghĩ rằng nếu website là một cơ thể hoàn chỉnh thì HTML chính là bộ xương của cơ thể đó, nó như là một cái khung sườn vậy.
Như vậy, dù website thuộc thể loại nào, giao tiếp với ngôn ngữ lập trình nào để xử lý dữ liệu thì vẫn phải cần HTML để hiển thị nội dung ra cho người truy cập xem.